Easy Software Marek Roj
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Programu RE_OPEN UK:
Działania dostosowawcze do pobrexitowej rzeczywistości firmy EasySoftware Marek Rojcel projektu:


Dofinansowanie będzie przeznaczone na dostosowanie przedsiębiorstwa działającego na terytorium Polski i dotkniętego negatywnymi skutkami brexit, do nowej pobrexitowej rzeczywistości. Ma służyć utrzymaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo poprzez finansowanie rekompensat za spadek obrotów netto ze Zjednoczonym Królestwem. Oznacza to, że koszty kwalifikowalne będą obejmować rekompensatę wyliczoną jako spadek obrotów netto ze Zjednoczonym Królestwem w roku 2021 r. względem 2019 r. Dotyczy to spadków obrotów netto w związku z brexit tj. niewynikającego z innych przyczyn, w tym szczególności w związku z utrudnieniami prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z pandemii COVID – 19. Za spadek obrotów netto ze Zjednoczonym Królestwem rozumie się zmniejszenie przychodów ze sprzedaży/zakupu produktów/materiałów, towarów lub usług na rynek Zjednoczonego Królestwa.


wartość projektu: 71 847,02 eur


kwota dofinansowania: 71 847,02 eurUMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU DLA TYPU 5 PROGRAMU RE_OPEN UK UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Nr UDA-PBAR.02.01.00-00-0867/23-00 W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WKŁADU FINANSOWEGO Z POBREXITOWEJ REZERWY DOSTOSOWAWCZEJ W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW